Gói thầu Xây lắp 1: Tuyến đường N12; R12; D1 (Km0+00 - Km0+231); D10 (Km0+00 - Km0+121) (đường giao thông, đường công vụ, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tổ chức giao thông; Hào kỹ thuật và cống bể kỹ thuật)

Ngày 18/12/2019, Liên danh Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông (Chủ đầu tư) đã tham gia ký kết hợp đồng thi công gói thầu Xây lắp 1: Tuyến đường N12; R12; D1 (Km0+00 - Km0+231); D10 (Km0+00 - Km0+121) (đường giao thông, đường công vụ, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tổ chức giao thông; Hào kỹ thuật và cống bể kỹ thuật) thuộc dự án Đầu tư hạ tầng 09 lô đất thuộc Khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

  • Địa điểm xây dựng: Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
  • Loại công trình: Đường đô thị - Đường khu vực. 
  • Cấp công trình: Cấp II.

Phạm vi dự án: Phạm vi dự án gồm các tuyến đường DI, D10, N10, N11, N12 và. R12 thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu Đô Thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Một số hình ảnh hiện trạng công trình: